Pazuh

San o pazuhu simbolizira misli i osjećaj povezan s odobrenjem i društveno prihvaćanje.