Turban

Nositi turban u snu, označava svoju nesposobnost da se suoči sa stvarnošću. Moћda pokuљavaљ ispuniti oиekivanja vanjskog svijeta, ali mislim da ti je to vrlo teљko.